پژوهش

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
برگزاری کلاس های پژوهشی متناسب با علاقه دانش آموز، شرکت در مسابقات پژوهشی و جشنواره خوارزمی
کلاس های پژوهشی