لوگوی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

دبیرستان شناختی دخترانه طراوت
(دوره اول متوسطه)

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت سال تحصیلی 1402-1403


انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1402-1403

یکی از مسائل مهمی که باید در مدرسه به آن توجه کرد شورای دانش آموزی است که به عنوان نهادی برای رشد فردی و اجتماعی دانش آموزان شناخته می شود.

امسال در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت انتخابات شورای دانش آموزان با پشتیبانی معاونین مدرسه به انجام رسید. هدف از تشکیل این شورا آماده سازی دانش آموزان برای قبول مسئولیت های اجتماعی، استفاده از توانمندی های دانش آموزان در حوزه های مختلف، ایجاد روحیه همکاری بین آنها و کاهش فاصله بین مسئولین مدرسه و دانش آموزان است. از طرفی دانش آموزان می توانند به بیان نقاط قوت و ضعف، شناسایی نیاز های روزآمد دانش آموزان و ارائه راه حل برای حل مشکلات بپردازند.

پس از انجام مراسم انتخابات از هر کلاس یک نماینده برای انجام مسئولیت های فوق انتخاب گردید. نماینده های شواری دانش آموزان هر ماه یک جلسه با مسئولین مدرسه خواهند داشت و طی آن ایده ها، انتقادات و نظرات خود را بیان خواهند نمود.


برای مشاوره و ثبت نام در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت با شماره 02144500088 تماس بگیری