مقایسه بازدهی و کیفیت محصول در کشت سنتی و ایروپونیک زعفران

پژوهشگران: دانش آموزان دبیرستان طراوت

دبیر راهنما: خانم دکتر محمودی

سال تحصیلی: 1401-1400

عنوان پژوهش: پرورش قارچ صدفی و بررسی عوامل موثر بر رشد بهتر آنها

پژوهشگران:دانش آموزان دبیرستان طراوت

دبیر راهنما: خانم دکتر محمودی

سال تحصیلی: 1401-1400

عنوان پژوهش:دست سازه

پژوهشگر:نرگس سلیمانیها

دبیر راهنما:راحله خطیب

سال1402_1401