قسمتی از ارائه خانم سارا عباسی با موضوع بیگ بنگ

برگزیده مسابقات استانی نجوم

دبیر راهنما: خانم محمودی

مصاحبه و بازدید اعضای انجمن نجوم دبیرستان طراوت از مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

11 اسفند ماه 1400