پروژه ارائه شده دانش آموزان طراوت برای جشنواره خوارزمی

دانش آموزان: موژان نجاری، غزل حسینی

دبیر راهنما: خانم محمودی

نام آوران طراوتی دعای ما بدرقه راه شماست ..