آموزش

روش های تدریس نوین و بر اساس اصول شناختی
استفاده از یادگیری معکوس و تعمق بهتر دروس
تشکیل کلاس ها به صورت فردی یا گروه های کوچک
کلاس های مهارتی و فوق برنامه

آزمون های جامع و استاندارد

کلاس های مهارتی و فوق برنامه:
مهارت های کامپیوتری
کارگاه های هنری
مهارت های زندگی
زبان انگلیسی تخصصی
دست ورزی