نکات طلایی شب امتحان

شب امتحان چگونه درس بخوانیم؟ یادداشت‌های خود را مرور کنید بهتر است که شب پیش از امتحان هیچ مطلب جدیدی را مطالعه نکنید. این یعنی شما باید  شب امتحان را به این اختصاص دهید که مطلبی که سابقاً مطالعه نموده اید را مرور کنید. این مرور کردن ولی به شرطی ا…