روز آزمایشگاه

,
اجرای دو کارگاه کشت سلولی و آشنایی با نانو توسط پژوهش سرای دانش آموزی رازی ب…