نشست معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 21 تهران اولین نشست معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 21 تهران در تاریخ بیست و هفتم مهرماه سال 1401 جناب آقای دکتر رشیدی با نخبگان منطقه تشکیل گردید. در این نشست از پانزده نفر از …