آگاهی از ساختار بدنی

آگاهی ما از ساختار بدنی امری ضروری است. بنابراین باید به حالت های ایستادن، نشستن، راه رفتن و خوابیدن اهمیت بدهید.   تا به ناهنجاری های ستون فقرات دچار نشویم و هم از فواید ساختار قامتی مناسب برخوردار شویم. نحوه صحیح ایستادن سر ر…