ستایا در مسیر پیشرفت

آنقدر با کتاب انیس است که اغلب ساعت‌های روز یا کتاب‌های درسی را به دست دارد و یا سرگرم مطالعه کتاب‌های غیردرسی است. همشهری آنلاین _ سحر جعفریان: ۱۵ سال دارد و ساکن محله استادمعین است. از حدود ۹ سالگی، با شنیدن نام «سلول‌های بنیادی» پرسش…