درخشش مدرسه طراوت

7 دانش‌آموز مدرسه‌ای در تهرانسر در مسابقات خوارزمی نوجوانان مقام آوردند